Nieuwsbrief Herontwikkeling Spechtstraat
 
 
 
 
Nummer 6, 26 november 2021
 
 
Beste bewoner, 

Wij geven u graag een korte update over het project Herontwikkeling Spechtstraat. Ondanks de coronamaatregelen heeft dit project niet stilgelegen. Deze maatregelen zorgen wel voor enige vertraging. Mede daarom is het al lang geleden dat wij u geïnformeerd hebben met deze nieuwsbrief over de planontwikkeling voor het gebied Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan (kortweg: Spechtstraat).
Zoals u kunt zien heeft deze nieuwsbrief inmiddels ook wat een andere vorm.
 
 
 
 
Bomenkap Spechtstraat 

De gemeente heeft een kapvergunning afgegeven om het gebied waar woningen worden gebouwd, vrij te maken. Nog voor het eind van het jaar gaan medewerkers van Stadsbedrijf de bomen kappen De gekapte bomen worden hergebruikt, bijvoorbeeld om natuurlijke speelelementen te maken of (de houtsnippers) voor de aanleg van paden.


De gemeente zorgt (zoals dat wettelijk is bepaald) voor het herplanten van evenveel bomen als worden gekapt. De nieuwe bomen komen op een andere plek in de stad. Zo blijft Maassluis een groene gemeente.
 
 
 
 
Proefsleuven voor controle heipalen 

Bij de eerdere sloop van het schoolgebouw zijn heipalen in de grond achtergebleven. De gemeente laat controleren of deze heipalen gebruikt kunnen worden voor de woningbouw of dat ze alsnog helemaal verwijderd moeten worden. Hiervoor worden binnenkort proefsleuven gegraven op de bouwlocatie.

 
 
 
 
Verhuizing Kunst en Cultuur Academie 

De Kunst en Cultuur Academie (KCA) is nog niet verhuisd. De gesprekken tussen gemeente en alle betrokken partijen zijn bijna afgerond. In dit overleg is de intentie uitgesproken dat de KCA verhuist naar de nieuwe plek in Koningshof aan de Uiverlaan 20. Voorafgaand vinden nog verbouwingswerkzaamheden plaats in Koningshof waardoor nog niet bekend is wanneer de KCA verhuist. In de loop van 2022 wordt meer bekend over de verhuizing. Na de verhuizing kan de sloop van het huidige gebouw van start.

 
 
 
 
Start procedure bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Spechtstraat is in week 46 goedgekeurd door het college. In week 48 start de wettelijke inspraakprocedure. Het bestemmingsplan ligt dan zes weken ter inzage. Afhankelijk van eventuele bezwaren, kan de gemeenteraad daarna het bestemmingsplan vaststellen.
 
 
 
 
Verdere planning 

Samen met woningcorporatie Maasdelta werkt de gemeente aan de verdere voorbereidingen voor het bouwproject, onder meer voor de selectie van de aannemer. De uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Maasdelta en bouwer wordt vervolgens aan het college van B en W voorgelegd.
Wanneer daadwerkelijk gestart kan worden met het bouwrijp maken en het bouwen van de woningen is nog niet bekend. De geselecteerde aannemer informeert u daarover als hier meer over bekend is.
 
 
 
 
Altijd op de hoogte 

Deze nieuwsbrief verschijnt om u op de hoogte te houden van het project 'Herontwikkeling Spechtstraat'. U vindt deze en de eerder verschenen nieuwsbrieven ook op onze website.
 
 
Op onze website www.maassluis.nl/spechtstraat vindt u meer informatie over de planontwikkeling en verslagen van het participatietraject.
Heeft u vragen of suggesties? E-mail ons dan op 
participatie@maassluis.nl.
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl. 
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl