Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 6, 20 oktober 2021
 
 
Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken van de voorbereidingen op de bouw van het tweede deel van het geluidsscherm langs de A20. Onze vorige nieuwsbrief waarin wij u informeerden over de vertraagde start van de bouw, zorgde voor veel vragen. Inmiddels is meer duidelijk over de nieuwe planning. Als onderdeel van de uitgebreide vergunningsprocedure heeft de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ vastgesteld. Hierdoor kan, als er geen bezwaren komen van belanghebbenden, in februari 2022 gestart worden met de bouw van geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt.
 
 
 
 
Snoei- en kapwerk in november/december 2021

In aanloop naar de bouw van het geluidsscherm gaan de voorbereidingen door. In november/december 2021 worden de snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd. Dit moet voorkomen dat vogels zich gaan nestelen in de bomen die plaats moeten maken voor de bouw van het scherm.


De gemeente heeft samen met de aannemer en de ecoloog onderzocht op welke manier er voor de bouw zo min mogelijk bomen gekapt hoeven worden. Besloten is om 20 bomen te kappen op de plaats waar het scherm wordt gebouwd. Het grasveld bij de school wordt tijdens de bouw gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Samen met bewonersvertegenwoordigers en de school wordt een plan gemaakt waar bomen worden herplant.

Het weghalen van deze bomen heeft geen invloed op het huidige geluidsniveau. Vanwege de veiligheid is het achterpad tijdens het snoeien en kappen afgesloten. Het pad is buiten werktijden en in het weekeinde wel gewoon open.
 
 
 
 
 
 
Het werkgebied.
 
 
 
 
 
Nieuwe planning 

De gemeenteraad heeft op 28 september 2021 een ‘verklaring van geen bedenkingen’ vastgesteld voor de bouw van geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt. Dit is een belangrijke stap om een vergunning te krijgen en maakt het mogelijk een nieuwe planning voor de bouw van het tweede deel van het geluidsscherm te maken. Belanghebbenden kunnen nu reacties (zienswijzen) indienen tot week 48 in 2021. Vervolgens kunnen bezwaren tegen de bouw van het scherm worden ingediend tot week 3 in 2022. Als de gemeente geen bezwaren ontvangt, kan in februari 2022 de bouw van start aan de zijde van de Rozenlaan. Het bouwen van het geluidsscherm duurt ongeveer 16 weken. De begroeiing van het scherm kan daarna in het 'plantseizoen' (vanaf oktober 2022) aangebracht worden.
 
 
 
 
 
Samenwerkende bedrijven

Om het geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt te bouwen, werkt de gemeente samen met meerdere bedrijven.
  • Aannemer Van Schie bv zorgt voor de bouw van het scherm.
  • Van der Helm Milieubeheer adviseert de gemeente en de bouwer hoe de gevolgen voor de ecologie (flora en fauna) zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de bouw houdt Van der Helm Milieubeheer in de gaten of er broedende vogels in de omliggende bomen aanwezig zijn.
  • Dijkstaal Maassluis levert de staalprofielen die nodig zijn voor de fundering en de bovenbouw van het geluidsscherm.
  • Kokosystems Poeldijk levert de geluidswerende panelen (dezelfde als voor het scherm bij Lely en de volkstuinen). Door het gebruik van dezelfde panelen sluiten deel 1 en deel 2 van het geluidsscherm langs de A20 ‘naadloos’ op elkaar aan. Het geheel krijgt zo een natuurlijke en groene uitstraling.
 
 
 
 
Gevolgen voor flora en fauna beperken

De gemeente en de aannemer zetten zich in om, ook na de bouw, de gevolgen voor de flora en de fauna te beperken.
 
 
Aan het geluidsscherm worden nestkasten gehangen voor vogels en vleermuizen. Ook worden 'faunapassages' gemaakt in het scherm. Dieren kunnen via deze passages ongehinderd verplaatsen. De gemeente is blij met deze oplossing want bij het bestaande houten scherm waren deze ‘faunapassages’ niet aangelegd.
 
 
Verder worden van het vrijkomend snoeihout takkenrillen (een houtwal) gemaakt. Insecten, zoogdieren en vogels gebruiken deze takkenrillen om te schuilen.

Wilt u meer weten over ecologie en wat gedaan wordt om flora en fauna te beschermen? U kunt dit lezen in het ecologisch werkprotocol dat is gemaakt om de bouw van het geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
Een houtwal.
 
 
 
 
Vragen of ideeën? Neem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider infrastructuur, Martijn de Jong, via 06-52 50 60 42.
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl