Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 2, 14 oktober 2020
 
 
Beste lezer, 

Voor het project 'Geluidshinder A20' zijn in nieuwsbrief 1 de voorbereidende werkzaamheden beschreven voor de bouw van de geluidschermen langs de A20, vanaf Lely tot en met de Doornenbuurt. In deze 2e nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden. Ook kunnen wij u melden dat de bouw van het eerste deel van het geluidsscherm - traject Lely-volkstuinen - al binnen enkele weken van start gaat. Voor het tweede deel - traject Kastanjedal-Doornenbuurt - is de aannemer gekozen en de planning in beeld gebracht.
 
 
 
 
Bouw geluidsscherm Lely-volkstuinen start eind oktober 

Alle benodigde vergunningen zijn verleend om het geluidsscherm te realiseren op het traject Lely-volkstuinen. Dit traject, ook wel L-scherm genoemd, is zo'n 170 meter lang en wordt 6,5 meter hoog. Dit deel van het geluidsscherm loopt vanuit de lucht gezien in een L-vorm.

Met Lely zijn afspraken gemaakt om in de week van maandag 2 november 2020 (week 45) daadwerkelijk van start te gaan met de bouw. Mogelijk starten de werkzaamheden nog een week eerder. Op dit moment wordt onderzocht of dat mogelijk is en past binnen de andere werkzaamheden en mogelijkheden, zoals de verhuizing van twee volkstuinen.
 
 
 
 
 
 
Aan de Dirkzwagerstraat zijn eerder soortgelijke geluidsschermen gebouwd.
 
 
 
 
Voor de fundering van het geluidsscherm worden in totaal 50 funderingspalen met een lengte van 14 meter de bodem 'ingetrild'. U kunt hierdoor tijdelijk enige geluidshinder ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Deze werkzaamheden duren 2 tot 3 weken. Daarna wordt het geluidsscherm opgebouwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kokosystems uit Poeldijk en Van Schie uit Mijdrecht.

In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 5 weken. Als het L-scherm klaar is, neemt het geluid vanaf snelweg A20 af, zodat bewoners in de omgeving hiervan direct profiteren.
 
 
 
 
Verhuizing van
twee volkstuinen 

Op het volkstuincomplex zijn de afgelopen periode gesprekken geweest met de twee tuinders die een andere plek krijgen. Ondanks dat het voor deze tuinders een moeilijke situatie is om te moeten verplaatsen, lieten zij weten het overleg met de gemeente als heel prettig te hebben ervaren.
 
 
 
 
De gemeente spant zich in om de verhuizing van de tuinders zo goed als mogelijk te laten verlopen en blijft in overleg met de volkstuinvereniging en de betrokken tuinders. Inmiddels is Stadsbedrijf gestart met de voorbereidende werkzaamheden op de nieuwe plek van de twee tuinders.
 
 
 
 
 
Overeenkomst met Lely 

De bouw van het geluidsscherm is mogelijk omdat Lely daarvoor grond ter beschikking heeft gesteld en deze langdurig in bruikleen geeft. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie en uitvoering van het geluidsscherm. Deze afspraken zijn onlangs formeel vastgelegd door de gemeente en Lely. Door het gebruik van de grond van de Lely Campus blijven de volkstuinen gespaard.
 
 
 
 
 
Van Schie bouwt geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt 

Bij de aanbesteding van het geluidsscherm voor het traject Kastanjedal-Doornenbuurt is aan drie partijen gevraagd een plan van aanpak in te dienen. De omwonenden zijn betrokken bij de selectie doordat bewonersvertegenwoordigers van Kastanjedal en Doornenbuurt als jurylid de inzendingen mede-beoordeelden. Omwonenden kregen door deze aanpak een scherper beeld van wat de mogelijke bouwers van het geluidsscherm te bieden hebben. Zowel de gemeente als de omwonenden kijken tevreden terug op deze samenwerking.

Van Schie uit Mijdrecht (met onderaannemer Kokosystems uit Poeldijk) is geselecteerd om het ontwerp te maken en de geluidsschermen te plaatsen.
 
 
 
 
 
Omgeving wordt betrokken bij het ontwerp en uitvoering 

De bewonersvertegenwoordigers van Kastanjedal en Doornenbuurt worden ook betrokken bij het ontwerp van het geluidsscherm en de aanvraag van de vergunning. Omwonenden kunnen daarnaast de uitvoering uitgebreid volgen, onder meer tijdens een bouwmeeting op locatie. In een volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over het betrekken en informeren van omwonenden.
 
 
 
 
 
Bouw Kastanjedal-Doornenbuurt start in augustus 2021 

Het traject Kastanjedal-Doornenbuurt is zo’n 510 meter lang en de schermen zijn 3,5 meter hoog. De geluidsschermen (zogenoemde topschermen) worden geplaatst op de 3 meter hoge, al bestaande, geluidswal. De geluidswering met een totale hoogte van 6,5 meter sluit aan op het L-scherm voor traject Lely-volkstuinen. Het uiterlijk van de topschermen is hetzelfde als het L-scherm, zodat over de gehele lengte van het traject een eenduidig beeld ontstaat.
 
 
 
 
 
 
Ontwerptekeningen van aannemer Van Schie.
 
 
 
 
Voor het traject Kastanjedal-Doornenbuurt is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig, omdat het niet binnen het huidige bestemmingsplan past. De benodigde onderzoeken zijn afgerond en de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor afwijken van het bestemmingsplan is in concept klaar. Deze procedure duurt 26 weken. Een gedeelte van het traject ligt op het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland. Daarom wordt met deze gemeente afgestemd.

Na de voorbereidende werkzaamheden en het doorlopen van de uitgebreide vergunningsprocedure, kan gestart worden met de bouw. Tijdens het broedseizoen van 2021 (maart-juli) wordt niet gewerkt. De bouw van het geluidsscherm start direct na de bouwvak in 2021. De werkzaamheden worden dan aaneengesloten uitgevoerd en zijn voor kerst 2021 klaar. Vervolgens wordt de beplanting voor het scherm in het voorjaar van 2022 aangebracht, waardoor deze de beste start krijgt om snel het gehele geluidsscherm te begroeien.
 
 
 
 
 
 
Planning bouw geluidsscherm Kastanjedal-Doornenbuurt.
 
 
 
 
Vragen of ideeën? Neem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de projectleider, Michael Sloot, via 06-362 54 065.
 
 
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl