Nieuwsbrief geluidshinder A20   
 
 
 
 
Nummer 1, juni 2020
 
 
Beste lezer, 

Na het besluit van de gemeenteraad op 7 april 2020 voor geluidsschermen bij de A20 is de gemeente gestart met de voorbereiding van de uitvoering. De voorbereiding neemt meerdere maanden in beslag. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang en hopen de meest voorkomende vragen te beantwoorden.
 
 
 
 
 
Van praten naar doen 

Dat we aan de slag gaan is een felicitatie waard, zeker voor al die bewoners die zich ingezet hebben om een voorstel te maken waar beide buurten (het Kastanjedal en de Doornenbuurt) tevreden mee zijn. Zij zetten zich al sinds 1989 in voor aanvullende geluidswerende maatregelen rond de A20. Een eerder raadsbesluit over het verhogen van de bestaande geluidswal leidde tot weerstand. Daarna hebben de vertegenwoordigers namens u meegedacht in een participatieproces van ruim een jaar en zijn samen met de gemeente gekomen tot een breed gedragen oplossing.
 
 
 
 
 
 
Wat komt er? 

Er komt een geluidsscherm van 6,5 meter op het terrein van Lely en een scherm van 3,5 meter op de 3 meter hoge bestaande geluidswal ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Op die manier komt de geluidswering over de gehele lengte op een hoogte van 6,5 meter.
 
 
Met die hoogte wordt het door de bewoners gewenste 55 dB geluidsniveau behaald. Het groen bij de Doornenbuurt wordt zoveel als mogelijk in stand gehouden. De geluidsschermen krijgen een natuurlijke uitstraling waartegen klimplanten kunnen groeien.

Op de foto: een voorbeeld van een natuurlijk geluidsscherm zoals dat wordt gebruikt langs de A20. Het scherm op de foto (met nog jonge klimplanten) is in 2019 geplaatst aan de Gijsbert Dirkzwagerstraat in Maassluis. Het is 7 meter hoog. 

Lees meer bij agendapunt 5 van de raadsvergadering van 7 april 2020 >
 
 
 
 
L-scherm bij Lely en volkstuinen 

Op het terrein van het bedrijf Lely - tegen het volkstuincomplex aan - komt een geluidsscherm (vanaf boven gezien in een L-vorm) van 6,5 meter hoogte.  
Lely heeft bouwplannen voor een Lely Campus, naast het volkstuincomplex. Voorafgaand aan de bouw laat Lely het terrein saneren, de riolering vervangen en een extra watergang graven. De werkzaamheden vinden nu plaats.
De gemeente heeft als voorbereiding op het plaatsen van de geluidsschermen een bodemonderzoek laten uitvoeren. Met 'sonderingen' is ook bepaald hoe groot de draagkracht van de grond is. De uitkomsten zijn de basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Het scherm komt op de grond van Lely en wordt ingepast in de plannen voor de Lely Campus. Door deze keuze blijft de grond van de volkstuinen zoveel mogelijk onaangetast. Samen met Lely, de volkstuinvereniging, de leverancier van het scherm en de gemeente wordt de exacte locatie van het scherm bepaald.
Rond week 26 (22 juni 2020) start Evides met het verwijderen van de waterleiding die ligt op de plek waar het geluidsscherm moet komen. De verwachting is dat begin juli 2020 de omgevingsvergunning voor het geluidsscherm kan worden aangevraagd. Het bouwen van het geluidsscherm kan, als alles goed verloopt, vanaf oktober 2020 gaan beginnen.
 
 
 
 
 
 
Bodemonderzoek op het terrein van Lely en sonderingen op het volkstuincomplex.
 
 
 
 
In gesprek met de volkstuinen over de impact 

Is de komst van geluidsschermen voor de bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt goed nieuws, voor enkele volkstuinders geldt dat helaas niet. Ter plaatse heeft de gemeente eerst met de bouwer van het geluidsscherm gekeken wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk tuinen te ontzien. De gemeente is daarna op 28 mei 2020 in gesprek gegaan met 8 volkstuinders en het bestuur.
 
 
Dat was een goed gesprek waarin de bouwer heeft aangegeven zijn best te doen om de tuinen zoveel mogelijk te sparen. Het geluidsscherm komt in het meest noordelijke deel van het volkstuincomplex. 
 
 
Dat betekent dat tijdelijk drie volkstuinen niet gebruikt kunnen worden tijdens de bouw en één daarvan moet definitief worden verplaatst.
 
 
Dat leidde bij het bestuur en enkele volkstuinders tot geruststelling omdat dit een betere boodschap was dan gedacht. Met de volkstuinders worden afspraken gemaakt over de (tijdelijke) verplaatsing. Daarover wordt nauw contact gehouden via het bestuur.
 
 
 
 
Schermen bij Kastanjedal en Doornenbuurt 

Bij het Kastanjedal en de Doornenbuurt wordt de bestaande geluidswal - waar nodig - opgehoogd tot 3 meter. Daarbovenop komen geluidsschermen van 3,5 meter hoog, zodat zoveel mogelijk van het bestaande groen kan worden behouden.
 
 
Voor deze geluidsschermen is een andere vergunningsprocedure nodig omdat dit niet past binnen het bestemmingsplan van de gemeente en die van de gemeente Midden-Delfland. Met Midden-Delfland is hier eerder contact over geweest en zij staan positief tegenover de komst van de geluidsschermen. Op dit moment wordt de ruimtelijke procedure en de aanbesteding van de werkzaamheden door de gemeente voorbereid. Sonderingen en bodemonderzoek zijn al uitgevoerd. Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna. Daar zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Er is geen ontheffing nodig. Wel wordt voor de werkzaamheden een flora- en fauna werkprotocol opgesteld. In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dat houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Het flora- en fauna werkprotocol zijn de spelregels waaraan de aannemer zich bij de bouw moet houden.
Er is een planning gemaakt waarin de werkzaamheden kunnen starten in februari of maart 2021. Of deze planning gehaald kan worden, hangt af van de tijd die nodig is voor de ruimtelijke procedure, mogelijke bezwaren, aanbesteding en voorbereiding van de bouwer.


Op de foto: Een combinatie van een geluidswal en een geluidsscherm in Vianen.
 
 
 
 
 
Bomenkap Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar langs de snelweg bomen gekapt en struiken verwijderd die in slechte staat waren. Er is toen afgesproken dat met het herplanten van bomen en struiken gewacht zou worden tot er meer duidelijkheid zou zijn over de plannen voor de geluidswering langs de A20. Met Rijkswaterstaat is nu afgesproken dat de nieuwe bomen en struiken kunnen worden geplant in het komende plantseizoen (oktober 2020 tot maart 2021).
 
 
 
 
 
Vragen of ideeënNeem contact op 

De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan horen wij het graag. U kunt ons bereiken via 
participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de projectleider, Michael Sloot, via 06-362 54 065.
 
 
 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl
 
 
 
 
 
Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis 
Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis  
Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl